Majątek przedsiębiorstwa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej - Przykładowa analiza wskaźnikowa bilansu oraz analiza... [Liczba stron: 18]
Analiza strategii firmy - Skład analizy: historia firmy, opis usług,... [Liczba stron: 51]
Analiza finansowa Bakoma S.A. - praca magisterska - Praca magisterska składająca się z 4... [Liczba stron: 112]
Biznes plan hotelu - Biznes plan ten zawiera: prosty plan... [Liczba stron: 14]
Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i... [Liczba stron: 14]Definicje:
Majątek obrotowy - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku...Majątek trwały - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują...Wskaźnik bieżącej płynności - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują Odzwierciedla podstawowe relacje, jakie powinny zachodzić miedzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa a wielkością zobowiązań bieżących. Uznaje się iż bezpieczny poziom tego...Złota reguła bilansowa - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku Obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i prawne, b) rzeczowe składniki majątku- obejmują Odzwierciedla podstawowe relacje, jakie powinny zachodzić miedzy majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa a wielkością zobowiązań bieżących. Uznaje się iż bezpieczny poziom tego Zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwałego kapitałem własnym. Gdy te dwie wielkości są sobie równe, a więc wskaźnik pokrycia majątku trwałego...Kolejne tematy to:
Rodzaje tworzyw sztucznych
Wartość pieniądza w czasie
Budżet zadaniowy
Rachunek kosztów pełnych
Rodzaje motywacji
Statystyka ściąga
Podstawy ekonometrii
Analiza pionowa
Biznes plan salonu fryzjerskiego
Utarg krańcowy
Funkcja logistyczna